GDPR & Termeni

INTRODUCERE

Ca orice societate comercială, MATPROD STEELprelucrează date personale. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al MATPROD STEELSRL S.R.L. (denumita in continuare, „MATPROD STEEL”)

Prezenta politica urmărește să sumarizeze abordarea ca operator în materia datelor cu caracter personal (“Politica”) și este adresată persoanelor fizice din afara organizației cu care MATPROD STEELvine in contact, inclusiv clienți si vizitatori ai site-ului MATPROD STEEL, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, salariați ai partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali (oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”).

Prezentul document urmărește, mai concret, să furnizeze următoarele informații:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul MATPROD STEEL;

(c) scopurile în care sunt prelucrate de MATPROD STEELdate cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării.

Este foarte posibil ca nu toate scopurile menționate în această Politică să fie relevante pentru dumneavoastră.

(d) în cazul în care prelucrarea se face în scopul intereselor legitime ale MATPROD STEEL, indicarea scopurilor respective;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională;

(g) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectivă;

(h) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor și excepțiile și limitele acestor drepturi;

(i) existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și excepțiile și limitele acestui drept;

(j) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(k) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

(l) existența (dacă este cazul) unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și, în cazurile respective, informații privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Politica MATPROD STEELare in vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Terminologia folosită în aceasta Politică are înțelesul din acest Regulament; în particular, termenii menționați în Secțiunea 4 au înțelesul reprodus în acea secțiune.

Aceasta poate fi actualizată din timp in timp pentru a reflecta schimbările în practica MATPROD STEELprivind prelucrarea de date cu caracter personal sau schimbări in legislația aplicabila.

Această Politica a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact menționate in Secțiunea 1.2 de mai jos.

1. Prezentare generală a MATPROD STEEL

1.1 IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Denumire:MATPROD STEEL S.R.L.
  
  
  
Adresă sediu social:Municipiul DEJ, Str.Dumbrava Roșie 8
 Contacte sediu social:E-mail: office@angelsprod.ro,

 1.2 Tipuri de date personale care pot fi prelucrate de MATPROD STEEL

MATPROD STEELpoate prelucra, in funcție de situație, (a) atât de date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și de date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

Marea majoritate a situațiilor sunt inerente unei activități economice, unele fiind cu totul în afara oricărei posibilități de prevenire, precum primirea unui email de la un terț care include in cuprins un lanț de emailuri (acestea, desigur, conținând) date personale.

Informațiile cu caracter personal pe care MATPROD STEELle poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

(a) Informații de contact, ca de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon, numele dumneavoastră, societatea la care lucrați, funcția sau poziția dumneavoastră

(b) Informații de identitate, ca de exemplu, statut marital, nume complet (inclusiv patronimul sau formula de adresare), data și anul nașterii, sex, fotografie

(c) Informații tehnice, ca de exemplu informații generate ca urmare a cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a website-ului sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic

(d) Informații financiare, ca de exemplu informații referitoare la plăți, precum contul bancar

(e) Informații cu privire la preferințele de marketing;

(f) Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de colaborări sau noi parteneri, inclusiv soliditate financiară și aspecte reputaționale;

(g) Informații despre istoricul unei persoane (de exemplu, din CV-uri);

(h) Alte informații cu caracter personal furnizate nouă de către sau în numele partenerilor noștri contractuali sau generate de noi în cadrul activităților noastre, care pot include și categorii speciale de date, cu ocazia, de exemplu, a unor verificări reputaționale;

(i) Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați, precum preferințe de regim alimentar sau de acces auto, sau sa ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea MATPROD STEEL, și care pot include și categorii speciale de date.

1.3 INTERESE LEGITIME ALE MATPROD STEEL

După cum se indică mai jos, marea majoritate a prelucrărilor de date personale efectuate de MATPROD STEELîn relația cu persoane din exteriorul societății privesc scopuri bazate pe interese legitime.

Acestea, după caz, includ:

(a) interesul legitim în furnizarea de bunuri și servicii de calitate clienților noștri;

(b) interesul legitim de promovare a produselor, brandului și reputației MATPROD STEEL;

(c) interesul legitim de dezvolta și implementa relații eficiente cu furnizorii și alți parteneri contractuali;

(d) interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri moderne, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților;

(e) interesul legitim în menținerea siguranței și securității personalului, spațiilor, bunurilor și operațiunilor;

(f) interesul legitim în exercitarea drepturilor legale și contractuale si apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente;

(g) interesul legitim in atragerea și asigurarea forței de munca necesare si calificate pentru derularea activităților MATPROD STEEL;

(h) interesul legitim in derularea operațiunilor financiar contabile corespunzătoare activităților sale;

(i) interesul legitim de promovare a obiectivelor MATPROD STEELîn cadrul industriei și în relația cu autorități și alți actori relevanți;

(j) interesul legitim de verificare si soluționare a plângerilor si reclamațiilor formulate de clienți;

(k) interesul legitim in asigurarea funcționalităților web-site-ului MATPROD STEELsi promovarea activității sale prin web-site;

(l) interesul legitim de a dezvolta și menține bune relații cu comunitatea și de a promova valori corecte în societate, inclusiv prin susținerea unor cazuri sociale;

(m) interesul legitim al Profi de a coopera cu acționarii/alte entități din grup pentru discutarea oricăror aspecte importante în vederea identificării celor mai potrivite abordări;

(n) interesul legitim al Profi de a analiza și urmări operațiuni de achiziție sau vânzare de active în legătură cu activitățile societății sau cu dezvoltarea unora noi;

(o) cu caracter mai general, interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților sale conform obiectului de activitate;

(p) interesul legitim de a colabora sau interacționa cu entități specializate terțe pentru orice aspect relevant pentru cele de mai sus, inclusiv legat de infrastructura IT, respectarea legislației, dezvoltarea de parteneriate, achiziții sau vânzări;

(q) Alte interese legitime rezultând în conexiune cu proiectele urmărite de Profi și evoluțiile cărora trebuie să le facă față în contextul activităților sale.

2. Scopurile prelucrării de date cu caracter personal de către MATPROD STEEL.

Scopurile în care MATPROD STEELîn prezent prelucrează date cu caracter personal sunt redate mai jos.

2.1 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII PRINCIPALE DE ZI CU ZI, INCLUSIV PRELUCRARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN LEGĂTURĂ CU FURNIZORI / POTENȚIALI FURNIZORI, ALȚI PARTENERI CONTRACTUALI / POTENȚIALI PARTENERI CONTRACTUALI ȘI ALTE PERSOANE ÎN CONEXIUNE CU ACEȘTIA.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către MATPROD STEELîn vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract de furnizare) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către MATPROD STEELîn legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în implementarea unui contract între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL

(v) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la MATPROD STEELca urmare a transferului acestora de către terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de MATPROD STEEL și terțe părți în legătură cu scopul de mai sus (inclusiv când sunteți consultant al MATPROD STEEL sau al altei părți).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al MATPROD STEELsau al unei terțe părți;

(ii) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri la cererea persoanei vizate înainte de stabilirea unui contract;

(iii) obligația legală;

(iv) în subsidiar, consimțământul

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot include: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine Profi în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță;

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari terțe, caz in care cel mai probabil datele transferate nu ar privi clienții MATPROD STEEL, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile MATPROD STEELcare pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de MATPROD STEEL sau de MATPROD STEEL; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

MATPROD STEELurmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către MATPROD STEEL a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații de afaceri (cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către MATPROD STEEL a datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație de afaceri ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații de afaceri.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, precum și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate in Secțiunea 3 de mai jos.

2.2 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL SPRIJINIRII ACTIVITĂȚII PRINCIPALE (ALTE ACTIVITATI DE TIPARIRE ) ȘI DEZVOLTĂRII ACESTEIA (INCLUSIV PRIN RELAȚII CU FINANȚATORI, ASIGURATORI, ALȚI PARTENERI CONTRACTUALI / POTENȚIALI PARTENERI CONTRACTUALI ȘI ALTE PERSOANE ÎN CONEXIUNE CU ACEȘTIA, IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN).

(a) Situații exemplificative în care este relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Profi în vederea stabilirii unei relații de colaborare (de ex. pentru acordarea unei linii de finanțare) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către MATPROD STEEL în legătură cu inițierea unei relații (de ex. încheierea unui contract de utilități) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în implementarea unui contract între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL.

(v) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la MATPROD STEEL ca urmare a transferului acestora de către terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de MATPROD STEEL și terțe părți în legătură cu scopul analizat (inclusiv când sunteți consultant al MATPROD STEEL sau al altei părți).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al MATPROD STEEL sau al unei terțe părți;

(ii) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract;

(iii) obligația legală a MATPROD STEEL;

(iv) în subsidiar, consimțământul;

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine MATPROD STEELîn calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari, caz in care datele transferate nu ar privi cel mai probabil clienții MATPROD STEEL, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile MATPROD STEELcare pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi sau de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

MATPROD STEELurmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus, obținerea de către MATPROD STEELa datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații de afaceri (cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către MATPROD STEELa acestor date cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație de afaceri ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații de afaceri.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.3 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU EFECTUAREA DE CĂTRE CLIENȚI DE PLĂȚI CU CARDUL BANCAR,SAU ALTE MIJLOACE DE PLATĂ ȘI PLATA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR CĂTRE TERȚE PĂRȚI – ÎN LEGĂTURĂ ȘI CU SCOPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII PRINCIPALE

Informațiile colectate în legătură cu plata cu cardul pot fi prelucrate de către MATPROD STEELîn implementarea modalităților de plată alternative prin raportare la numerar și/sau pe seama furnizorilor de servicii de plată.

Informațiile de mai jos pot fi puse la dispoziție de partenerii contractuali implicați, Profi considerând util ca acestea să fie incluse și în prezenta politică.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către MATPROD STEELprin intermediul cardului bancar și a terminalelor POS existente în spațiile MATPROD STEEL;

(ii) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către MATPROD STEELprin alte mijloace de plată

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) executarea unui contract sau efectuarea de demersuri înainte de stabilirea unui contract;

(ii) interesul legitim al MATPROD STEELsau al unei terțe părți;

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) parteneri în implementarea modalităților de plată alternative prin raportare la numerar, (ii) furnizori de servicii de plată, (iii) autorități și instituții publice autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), (iii) alți parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (iv) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine MATPROD STEELîn calitate de agenți

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de negocieri si interacțiuni punctuale cu potențiali parteneri contractuali din alte tari, caz in care datele transferate nu ar privi cel mai probabil clienții MATPROD STEEL, ci, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate in interacțiunile respective direct sau indirect, precum date ale echipei de negociere sau analiza, consultanți.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile MATPROD STEELcare pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de MATPROD STEELsau de MATPROD STEEL; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

MATPROD STEEL urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus, furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a plăti cu cardul / tichete de masă bunurile/serviciile achiziționate de la MATPROD STEELsau imposibilitatea de a efectua plata contravalorii bunurilor/serviciilor oferite de terțe părți (furnizori de apă, curent electric, gaze naturale, internet, servicii de canalizare, credite, asigurări etc).

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.4 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL PENTRU MONITORIZAREA / ASIGURAREA SECURITĂȚII PERSOANELOR / SPAȚIILOR / BUNURILOR PRIN CAMERE VIDEO DE TIP CCTV, ÎN CONTEXTUL ACTIVITĂȚILOR COMPANIEI.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) V-ați aflat în calitate de (potențial) client, angajat MATPROD STEEL, cocontractant al MATPROD STEEL, angajat/reprezentant al unui cocontractant al MATPROD STEEL, terță persoană în spațiile MATPROD STEELreprezentate de parcări, magazine (inclusiv zona căilor de acces, a zonelor cu valori, zona locurilor de depozitare şi sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor, zona caselor de marcat, zona intrărilor şi ieșirilor, zona spațiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor).

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei activități referitoare la monitorizarea / asigurarea securității persoanelor / spațiilor / bunurilor prin camere video de tip CCTV (de ex. lucrați în cadrul unei entități care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție).

(iii) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Profi urmare a transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Profi și terțe părți în legătură cu scopul de mai sus.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al MATPROD STEELsau al unei terțe părți;

(ii) obligația legală;

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) organe judiciare (instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală), organe de ordine publică și siguranță națională, (iii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), (iv) entități care prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție, (v) entități care operează magazine Profi (în calitate de agenți), (vi) entități din grup, afiliate (vii) alți parteneri contractuali și contractanți ai acestora

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații de identificare de fapte reprobabile sau solicitări de la autorități când, ocazional, transfer către persoane sau chiar autorități în afara țării implicate în analiza situației și identificarea căilor de urmat de MATPROD STEELpot avea loc.

(f) Perioada de stocare

Ca regulă, datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade de 30 de zile, după caz. În situați identificării între timp a unor cazuri care necesită mai mult timp de stocare (de exemplu, identificarea unei fapte reprobabile sau solicitarea de cooperare din partea unei autorități) se vor avea în vedere: (i) duratele prevăzute de alte legislații specifice; (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de MATPROD STEEL; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă.

MATPROD STEELurmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus

(i) Neobținerea datelor cu caracter personal (a imaginii) de privind (potențiali) clienți și alte persoane decât (potențiali) clienți (de ex. persoane reprezentând organe de control, inspecție, angajați ai cocontractanților MATPROD STEELcare prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție, curățenie, ridicare deșeuri, transport, furnizare bunuri) ar duce la nerespectarea de către MATPROD STEELa unei obligații legale (de ex. fiind necesară pentru permiterea legitimării) sau neasigurarea interesului legitim de monitorizare / asigurare a securității persoanelor / spațiilor / bunurilor. Consecința nefurnizării sau absenței acestor date cu caracter personal poate reprezenta o încălcare a legii și/sau a obligațiilor de serviciu, încălcarea contractului de muncă.

(ii) Obținerea de către MATPROD STEELa datelor cu caracter personal (nume și prenume) a angajaților cocontractanților MATPROD STEELcare prestează servicii de pază, protecție, monitorizare, intervenție este necesară pentru execuția contractelor stabilite cu acești cocontractanți. Consecința neobținerii de către MATPROD STEELa acestor date cu caracter personal împiedică execuția în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivelor contracte.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.5 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII PRINCIPALE

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către Profi în vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați).

(ii) Ați fost contactat de către MATPROD STEEL în legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați.

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL.

(iv) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL.

(v) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al MATPROD STEEL

(vi) Datele dumneavoastră cu caracter personal au ajuns la MATPROD STEELca urmare a transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de MATPROD STEELși terțe părți în legătură cu scopul de mai sus.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al MATPROD STEELsau al unei terțe părți;

  • în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate.

(e) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi sau de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

MATPROD STEELurmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(f) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către MATPROD STEELa datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unui contract (între MATPROD STEELși entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați. Consecința neobținerii de către MATPROD STEELa acestor date cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili un contract ori imposibilitatea de a se executa în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) respectivul contract.

(g) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.6 PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL EVALUĂRII POTENȚIALILOR PARTENERI CONTRACTUALI ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ASOCIAȚILOR / ACȚIONARILOR, REPREZENTANȚILOR (LEGALI / CONVENȚIONALI) POTENȚIALILOR PARTENERI CONTRACTUALI ȘI ALTOR PERSOANE ÎN CONEXIUNE CU ACEȘTIA

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o solicitare/ofertă/propunere către MATPROD STEELîn vederea stabilirii unei relații de afaceri (de ex. contract) (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați);

(ii) Ați fost contactat de către MATPROD STEELîn legătură cu inițierea unei relații de afaceri (de ex. contract) cu dumneavoastră ori cu entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați;

(iii) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL;

(iv) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și MATPROD STEEL;

(v) Date Cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la MATPROD STEELurmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de MATPROD STEELși terțe părți în legătură cu Scopul analizat;

(vi) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al MATPROD STEEL.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al MATPROD STEELsau al unei terțe părți;

  • în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi)

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin, în funcție de caz, în situații identificate a include elemente de extraneitate sau de posibil risc raportat la regulile de etică sau colaborare ale MATPROD STEEL.

Cu privire la alte scopuri de prelucrare legate de activitățile MATPROD STEELcare pot implica ocazional transfer în afara României, a se vedea mai jos.

(f) Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de MATPROD STEELsau de MATPROD STEEL; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

MATPROD STEELurmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus obținerea de către MATPROD STEELa datelor cu caracter personal este necesară pentru stabilirea unui contract (între MATPROD STEELși dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați). Consecința neobținerii de către MATPROD STEELa Datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a se stabili asemenea contract.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.7 Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de recrutare.

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

  1. Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, website, etc.) un CV sau o propunere de colaborare cu MATPROD STEEL
  2. către Profi, către o entitate specializată în recrutarea de angajați, către platforme online de recrutare.

(ii) Ați fost contactat de către Profi în vederea unei eventuale colaborări cu Profi (în calitate de potențial angajator).

(iii) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Profi urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Profi și terțe părți în legătură cu scopul analizat (de ex. scrisori de recomandare emise de dumneavoastră).

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Profi sau al unei terțe părți.

(ii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării), (, (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine Profi în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații atipice in care si alte scopuri ar putea fi relevante.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi sau de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru stabilirea unei relații de muncă. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o reprezintă imposibilitatea de a se stabili o relație de muncă.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.8 Prelucrarea de date cu caracter personal în scop financiar-contabil (inclusiv în caz de colaborare cu colaboratori externi pentru efectuarea de audituri externe).

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați intrat (în nume propriu ori în numele entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați) într-o relație de afaceri cu Profi.

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Profi (de ex. în activitatea de transport de numerar de la banca cu care Profi colaborează la destinații indicate de Profi).

(iii) Sunteți/ați fost beneficiarul/reprezentantul beneficiarului unei sponsorizări/donații/mecena efectuată de către Profi.

(iv) Sunteți/ați fost în orice alt mod beneficiarul unei plăți/execuției unei prestați ori debitorul unei plăți/prestații către Profi (de ex. printr-o hotărâre judecătorească datorați o sumă de bani către Profi).

(v) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Profi urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Profi și terțe părți în legătură cu Scopul analizat.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Profi sau al unei terțe părți;

(ii) obligația legală;

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la Secțiunea 1.3 de mai sus;

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), (iii) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați (și care are o relație de afaceri, colaborare ori de altă natură cu Profi), (iv) alte persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați, (v) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (vi) entități din grup, afiliate; (vii) (vi) entități care operează magazine Profi în calitate de agenți.

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop mai puțin în legătură cu alte scopuri, precum vânzări sau achiziții de active sau relații de grup, sau în situații punctuale, și în care Profi intenționează să urmeze regimul juridic aplicabil.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi sau de Profi; (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date; și (iv) durata relației contractuale.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus folosirea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau gestionarea activității pe baze economico-financiare.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

2.9 Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul protecției juridice a MATPROD STEEL

(a) Situații exemplificative în care poate fi relevant acest scop:

(i) Ați fost/sunteți implicat în discuțiile/negocierile pentru stabilirea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Profi.

(ii) Ați fost/sunteți implicat în executarea unei relații de afaceri (de ex. contract) între dumneavoastră ori entitatea pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați și Profi.

(iii) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor oferite de către Profi prin intermediul cardului bancar sau a tichetelor de masă pe suport electronic (TME) și a terminalelor POS existente în spațiile Profi.

(iv) Ați plătit contravaloarea bunurilor/serviciilor (apă, canalizare, curent electric, gaze naturale, internet, credite, asigurări etc.) oferite de către terțe părți prin intermediul sistemului/terminalelor PayPoint existente în spațiile Profi.

(v) Dețineți/ați deținut calitatea de asociat, acționar, administrator, director, manager ori o altă funcție cu putere de decizie sau reprezentant (legal ori convențional) în cadrul unei entități (potențial) partener contractual al Profi pentru operarea unui magazin Profi.

(vi) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o plângere, sesizare, reclamație, critică, observație, apreciere către Profi urmare interacționării cu Profi.

(vii) Ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o plângere, reclamație, către Profi urmare interacționării cu Profi (de ex. locuiți în vecinătatea unui magazin Profi și sunteți deranjat de zgomotul creat cu ocazia aprovizionării magazinului).

(viii) Sunteți/ați fost în orice alt mod beneficiarul unei plăți/execuției unei prestați ori debitorul unei plăți/prestații către Profi (de ex. printr-o hotărâre judecătorească datorați o sumă de bani către Profi);

(ix) Date cu caracter personal ale dumneavoastră au ajuns la Profi urmare transferului acestora de terțe părți, fiind incluse, încorporate, atașate în corespondență ori documente schimbate de Profi și terțe părți în legătură cu Scopul analizat;

(x) Profi trebuie să efectueze anumite raportări ori trebuie să răspundă unor solicitări din partea autorităților/instituțiilor publice (de ex. Agenția Națională de Administrare Fiscală, organe de urmărire penală, organe de cercetare penală, Inspectoratul Teritorial de Muncă);

(xi) Ați fost/sunteți implicat în discuții la care și Profi participă referitoare la subiecte de interes pentru obiectul de activitate al Profi/sectorul de activitate în care activează Profi ori pentru alt subiect de interes pentru Profi.

(b) Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi:

(i) interesul legitim al Profi sau al unei terțe părți.

(ii) procesarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare.

(iii) în subsidiar, consimțământul.

(c) Date cu caracter personal prelucrate pentru acest scop pot fi, în măsura necesară, cele din categoriile menționate la secțiunea 1.3 de mai sus.

(d) Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal pot fi: (i) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, (ii) autorități și instituții publice (de ex. Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, curți de arbitraj, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale, Inspectoratul Teritorial de Muncă), (iii) alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Profi ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători), (iv) parteneri contractuali și contractanți ai acestora, (v) entități din grup, afiliate; (vi) entități care operează magazine Profi în calitate de agenți

(e) Posibilitatea de transfer de date cu caracter personal către o țară terță

Nu se anticipează vreun transfer către țări în afara Uniunii Europene în legătură cu acest scop, mai puțin situații punctuale, de dispute sau identificare de încălcări ale drepturilor Profi sau de fapte reprobabile sau de solicitări de la autorități, și în care Profi intenționează să urmeze regimul juridic aplicabil.

(f) Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Profi sau de Profi; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Profi urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

(g) Raportat la scopul de mai sus furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie, însă, odată obținute legal, Profi are în vedere prelucrarea lor pentru protejarea sa juridică, în limitele legii.

(h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea sunt cele menționate Secțiunea 3 de mai jos.

3. Drepturile și limitele drepturilor pe care le au persoanele vizate

În calitate de persoană vizată aveți drepturile prevăzute de legislația aplicabila, în limitele descrise acolo si menționate mai jos.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, Profi poate fie să perceapă o taxă rezonabilă, fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care Profi are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

Cu caracter general, drepturile pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau dreptului intern; asemenea limitări pot avea scopul de a asigura: a) securitatea națională; b) apărarea; c) securitatea publică; d) prevenirea, srligarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; g) prevenirea, srligarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; (i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; (j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

3.1 Dreptul de acces al persoanei vizate

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

3.2 Dreptul la rectificarea datelor personale

3.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența unor motive legitime ale Profi care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; c) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.4 Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

3.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care: a) prelucrarea nu se bazează pe consimțământ sau pe un contract; sau (b) prelucrarea nu este efectuată prin mijloace automate.

3.6 Dreptul la opoziție

Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim, sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazul în care Profi demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

3.7 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

3.8 Dreptul de a retrage consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia sau procesarea are loc pe alt temei (i.e. interesul legitim).

4. Terminologie

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru pentru reglementarea și supervizarea domeniului și legislației pentru protecția datelor cu caracter personal. În România, autoritate de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă website http://www.dataprotection.ro/).

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

„prelucrare” “prelucrate” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„date speciale cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

5. Alte informații

Prezenta Politică este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018.